Mgr. et Mgr. Martina Mariana Štadlmajerová, zakladatelka a ředitelka nově vznikající ašské NEOnové školy, pracovala v alternativním školství už během vysokoškolských studií. Po studiích na ašském gymnáziu vystudovala na FPE ZČU v Plzni učitelství českého jazyka a občanské výchovy a na FF Evropská kulturní studia, později studovala speciální pedagogiku a etopedii na UJEP v Ústí nad Labem. Při studiích se věnovala multikulturní výchově a navštívila školy v různých zemích, což ji velmi ovlivnilo. Pracovní zkušenosti sbírala na Svobodné chebské škole nebo v praktické škole v Aši, působila i na klasické základní škole jako učitelka 2. stupně. Největší inspirací jí ale byla práce na mezinárodní britské škole Riverside School v Praze.

Mohla bys představit nově vznikající NEOnovou školu, jaká bude její koncepce?

Chceme vytvořit malou komunitní školu, která si bude zakládat na tom, že budeme rozvíjet jazykové kompetence žáků. Musíme jít cestou vytvoření vlastní školy, abychom si mohli nastavovat svoje pravidla, což ve státním školství dnes nelze.

Náš vzdělávací program se bude opírat o tři hlavní pilíře. Jedním jsou jazyky a rozvoj čtenářské gramotnosti, vedení žáků ke kritickému myšlení. Druhým pilířem je tělesná výchova a důraz na celkový zdravý životní styl jedince, třetím pilířem je environmentální výchova a vedení dětí k tomu, aby byly ohleduplné ke světu kolem nich.

Co je myšleno pod rozvíjením jazykových kompetencí žáků?

Chceme se zaměřit především na výuku angličtiny, kterou nabídneme našim žákům již od první třídy. Metodou CLIL budeme doplňovat výuku i ostatních předmětů, hlavně výchovných. Představuji si to tak, že budou děti mít v první třídě jednu hodinu angličtiny, dále pak povedeme některé hodiny výtvarné výchovy nebo tělocviku také někdy v angličtině.

Od čtvrté třídy zařadíme i němčinu, máme posílené i hodiny češtiny, budeme zařazovat i dramatickou výchovu, aby se děti co nejvíce rozvíjely v jazykové oblasti a sebeprezentaci.

Jaký je status vaší školy, kdo je v případě vzniku soukromé školy zřizovatelem?

Jsme školská právnická osoba. V našem případě zřizovatelem není město, obec, ani kraj, ale fyzická osoba. Naše škola je samozřejmě ministerstvem školství schválená a jsme zapsáni v rejstříku škol i školských právnických osob. Ministerstvo pak hradí prostředky na mzdy pedagogických pracovníků, které my bohužel získáme až od příštího školního roku. Ostatní náklady na provoz, letos i mzdy, si musíme hradit sami. Takže je já jako zřizovatel musím zajistit. Proto je nutný výběr školného. To je hlavní důvod, proč jsme žádali o finanční podporu jiné instituce a veřejnost.

Chtěla bych uvést na pravou míru, že školská právnická osoba je forma neziskové organizace, to znamená, že veškerý zisk, který bude škola generovat, musí zůstávat v ní. Chci vysvětlit, že nejsem soukromý podnikatel ani firma, která chce vydělávat na vzdělávání dětí, což si lidé s pojmem soukromá škola často mylně spojují.

Jaká bude výše školného v následujícím školním roce?

Výše základního školného je 3 800 korun měsíčně, bude se platit po dobu deseti měsíců. Dále je nutné hradit poplatky za družinu a školní jídelnu. Školné by mělo zahrnovat výukové materiály, některé učebnice, pomůcky a veškeré materiální zajištění žáka ve škole. Rodiče si budou sami platit jen to, co bude nad rámec námi poskytovaných materiálů. Dále pak výlety, exkurze, lyžařské nebo plavecké kurzy budou rodiče platit zvlášť. Filozofie je taková, že rodič zaplatí 3 800 korun, ale o všechno důležité je už ve škole postaráno.

Co Tě vlastně přivedlo k myšlence založit v Aši soukromou základní školu a jaká byla další cesta od myšlenky až k její realizaci?

Byly to zkušenosti s alternativní výukou na různých školách, které jsem navštívila nebo jsem v nich pracovala. Zmínila bych určitě praxi na Svobodné chebské škole, kde jsem působila jako učitelka českého jazyka, a obrovskou inspirací mi byla britská mezinárodní škola v Praze, kde jsem také několik let učila. Inspirovalo mě prostředí i to, že může výchovně vzdělávací proces probíhat úplně odlišným způsobem, než jsme zvyklí my. Děti se do školy těší a školu milují. Škola je místem, kde neustále zažívají nové věci a nemají pocit, že se učí, nebo je někdo k učení nutí.

Tuhle myšlenku v sobě zpracovávám už dlouho, kladla jsem si otázky, proč to takhle není i v našich školách. Nejdřív to byla pouhá vize, že by škola v tomto duchu byla moc fajn. Ve chvíli, kdy už jsem měla vlastní děti, vize začala mít jasnější kontury. Kolem mě se začali kumulovat podobně smýšlející lidé s dětmi a řešili podobné otázky. Vím, že stejně jako já hledají alternativy vzdělávání pro svoje děti, chtějí menší třídní kolektiv, než nabízejí státní školy, a především potřebují individuální přístup k jejich dítěti, aby se mohlo plně rozvíjet v tom, v na co je dobré.

Zakladatelka NEOnové školy Mgr. et Mgr. Martina Mariana Štadlmajerová

Na popud kamaráda jsme nakonec sestavili odborný tým, který dva roky velmi aktivně pracoval a dával dohromady veškeré podklady pro žádost na ministerstvo a zároveň sestavil vizi naší školy. V září 2022 jsme žádost na ministerstvo školství podali. Potom jsme velmi dlouho čekali na rozhodnutí a neměli jsme vůbec žádné informace o tom, jak celý proces schvalování od kraje přes ministerstvo probíhá. Nevěděli jsme, jestli nás schválí, nebo neschválí. Jelikož lhůta byla do konce prosince, spíše jsme si začínali myslet, že ne. Až v únoru 2023 jsme dostali oficiální informaci, že naše škola byla schválena. A začal kolotoč.

Bohužel ale nastala situace, kdy bylo velmi málo času vše řádně a zákonně připravit, opravdu toho totiž není málo. V prostorách gymnázia, kde budeme sídlit, fungovala do nedávna mateřská škola, která tam sídlila po dobu rekonstrukce jejich budovy v Neumannově ulici. Bylo potřeba vytvořit webové stránky, informovat veřejnost o vzniku školy, udělat zápis a ohlídat si, aby veškeré postupy a procesy proběhly správně.

Museli jsme mnoho věcí konzultovat s lidmi, kteří s nimi již mají zkušenosti. Tímto bych tedy chtěla poděkovat všem školám, které nám nabídly pomocnou ruku. Tohle táhnutí za jeden provaz a vstřícnost, ačkoliv jsou to školy třeba úplně jiného zaměření, nám velmi pomohlo. Jejich ředitelé nám byli v procesu zakládání velmi nápomocní. Zmíním chebskou waldorfskou školu, jejíž paní ředitelka Humlová nám pomohla se všemi dokumenty a s formulováním všech příloh k žádosti. Svobodná chebská škola nám zase pomohla se vším, co se týkalo zápisů, aby bylo vše formálně v pořádku. Dále škola Erazim, se kterou jsme konzultovali všechny problémy, které vznikly v průběhu celého procesu, a v neposlední řadě škola Smart z Roudnice nad Labem, která má podobný koncept vzdělávání. S paní ředitelkou jsme se osobně setkali a dohodli na formě přátelské spolupráce našich škol. V Aši nám pomocnou ruku podala Základní škola a střední škola Aš, ředitel Hlávkovy školy a ZUŠ Roberta Schumanna a Městský dům dětí a mládeže Sluníčko, takže i jim patří můj dík.

Jaké jsou vaše plány a představy o vývoji NEOnové školy do budoucna?

Chceme tady vytvořit malou, příjemnou školu, která bude mít celkem 80 žáků, to znamená zhruba 16 žáků v každé třídě. Momentálně máme přihlášeno 13 žáků. Plánujeme postupně otevřít pouze první stupeň základní školy. Letos otevřeme poprvé první třídu a každý rok budeme otevírat další první třídu.

Sídlit budeme v prostorách gymnázia, kde vlastně dříve sídlila „nová“ škola, takže proto název NEOnová škola, taková nová na druhou.

Máte nějaké obavy související s budoucím fungováním školy?

Jediná moje obava, nebo to, co je na tom všem nejtěžší, je to, že si myslím, že není v moci jednoho smrtelníka založit a provozovat školu. Že opravdu ten byrokratický proces, GDPR, standarty všech dokumentů, plánů a směrnic jsou zkrátka na jednoho člověka moc. Do budoucna musíme vytvořit síť lidí, kteří budou zajišťovat ekonomickou a manažerskou oblast tak, abych já se mohla věnovat primárně výuce nebo být lídrem učitelů a ne celého administrativního kolotoče.

Nebojíte se vzniku jakéhosi elitářství, které by se mohlo s nově vzniklou soukromou školu v našem malém městě pojit?

Tuto otázku dostávám velmi často a vlastně nevím, jak na ni odpovídat. Tenhle způsob uvažování mi není vlastní. Já zde vytvářím možnost pro lidi, kterým nevyhovuje standartní pojetí výuky. To, že si vyberu jahodovou, nebo vanilkovou zmrzlinu, ze mě přece nedělá žádnou elitu. Žijeme v moderní době, ke které možnost výběru patří, a je to naprosto legitimní věc. Vyberu si prostě to, co vyhovuje mým potřebám. Rodiče u nás platí čistě za provoz školy, nic jiného. Berme to tak, že je to možnost, někdo ji zvolí a někdo ne. To je na rozhodnutí každého rodiče.

Jenom bych byla velmi nerada, a toho se asi nejvíc bojím, aby žákům někdo neříkal: „Ty chodíš na takovou a takovou školu. Ty jsi z TÉ elitní školy… apod.“ Nic takového, to je výmysl dospělých a já osobně s tím nesouhlasím. My v našich žácích žádné elitářství určitě pěstovat nebudeme. Mým cílem je vytvářet komunitu, ne elitu. Komunitu lidí, kteří mají společné zájmy a stmeluje je nějaká společná vize toho, kam by chtěli své děti posunout. Školu budeme tvořit ve vzájemné spolupráci s rodiči i žáky.

Kam budou žáci vaší školy směřovat po dokončení prvního stupně?

Naše směřování může v podstatě jít třemi možnými cestami. Děti mohou pokračovat ve studiu na osmiletém gymnáziu v Aši, samozřejmě pokud uspějí u přijímacích zkoušek, na které se je budeme snažit kvalitně připravit. Mohou také pokračovat ve studiu na gymnáziu v Chebu nebo na Svobodné chebské škole. Dále máme vymyšlený program spolupráce žáků páté třídy s jednou ašskou základní školou, kde by se děti během páté třídy seznamovaly v rámci společných aktivit, aby pro ně případný přechod na druhý stupeň byl snazší. To znamená, že žáci, kteří by neměli zájem o studium na gymnáziu, by na této základní škole pokračovali na druhém stupni.

Závěrem bych chtěla uvést, že velmi děkujeme všem, kteří nás podporují. Obrovský dík patří všem, kteří první rok fungování školy finančně podpořili, bez jejich pomoci by nebylo možné provoz školy letos zahájit.

Děkuji za rozhovor a přeji NEOnové škole mnoho zdaru.

By Michaela Kolouchová

redaktorka, učitelka jazyků, laktační poradkyně vsrdci.cz, autorka knih pro děti