Autor je předseda komise životního prostředí při městě, zastupitel

17.6. 2022 byl „slavnostně“ otevřen park Historie. Několik poznámek k jeho značně problematickým aspektům, aspektům neekologickým.

Nebudeme se zabývat stávajícími finančními náklady projektu, na něž slýcháme kritiku. Ty ještě nejsou u konce, neb po dobu udržitelnosti bude město stát projekt několik dalších milionů z jeho rozpočtu.

Projekt za více než 50 mega nebyl konzultován širokou veřejností, ani komisí životního prostřední. Nebyla rozporována ani jedna jeho část!

V rámci projektu bylo vykáceno 147 stromů s obvodem kmene nad 80 cm + 5437 (!!!) m2 zapojeného porostu, tj. i malých stromků, které si dovolily vyrůst bez lidské „péče“. Náhradní výsadba činila 61 stromů, ovšem některé z nich jsou již suché při slavnostním otevření. Např. břízy himalájské, jež potřebují spousty vláhy. Odstraněním takového množství zeleně dojde k navýšení odparu v dané lokalitě, mikroklima bude teplejší. Ty z druhů ptáků, které hnízdí v zapojeném prorostu, ztratí hnízdiště, hmyzožraví díky odstranění kmenů přijdou o potravu, kterou v dutinách a na rozkládajícím se dřevě nacházeli, další o hnízdiště právě v oněch dutinách. Je všeobecně známo, že stromy pomáhají snižovat oteplující se klima planety, stejně jako keřový porost a nezpevněné zelené plochy. Zásahy, které proběhly v rámci neekologického PH projektu, tuto reflexi nereflektují. Problém na mikroregionální úrovni akcelerují. Takže v logice víc rubat, asfaltovat a betonovat, aby bylo stále více nedýchatelněji, spatřuji ušlechtilou snahu o eliminaci lidského elementu, ovšem ten s sebou táhne do záhuby i ty druhy organizmů, které o cestu do Tartaru nestojí.

Projekt za desítky milionů vůbec neřešil vodní prvky (retenci dešťových vod např. jako pítek pro živočichy či na závlahu). K neradostné vodní bilanci odparů kvůli výrubu tedy odteče i to, co mohlo zůstat.

Masivním navýšením světelného smogu (lampy s minimálním horním stíněním s ne zcela vhodnou teplotou světla pro komunikace, kde se neprohánějí auta) se dál zhorší ekologické podmínky v parku pro rostliny a živočichy. Osvětlení parku bylo navrženo naprosto nevhodně právě proto, že se má jednat o park a nikoli silnici, po níž se mají prohánět plechovky na kolech.

Použití totálního herbicidu Roundup nelze považovat za nic šetrného k přírodě. Jed, o němž Evropská komise rok rokovala, zda prodloužit v EU licenci kvůli prokazatelným karcinogenním účinkům, je zásahem jednoznačně neekologickým.

Za pozitiva projektu považujeme následující: cesty, na rozdíl od sadů Míru, kde připomínají dálnice pro kočárky, jsou šetrné. Množství nových vysazených druhů rostlin a keřů zvýší diverzitu, tedy pokud se ukáží býti životaschopnými. Na pozitivní efekt tohoto kroku však budeme roky čekat, a navíc si to vyžádá neustálou následnou péči, jež zatíží rozpočet. Opravené sklípky vhodně doplňují obnažené svahy. Nadzemní lávka je povedeným pohledovým prvkem.

FOTO: Dřevo z parku Historie bylo převezeno na Skřivánčí vrch

Ochranu přírody a krajiny by měl zajišťovat místně příslušný odbor státní správy- odbor životního prostředí při městě. OŽP v rámci projektu povolil „pokácet 64 ks dřevin z důvodu špatného zdravotního stavu (kácení po nabytí právní moci rozhodnutí) a 80 ks dřevin o obvodu větším než 80 cm z důvodu realizace revitalizace parku (kácení až při realizaci akce). Ve stejném roce bylo povoleno pokácet 5437 m2 zapojeného porostu a 3 dřeviny o obvodu větším než 80 cm v prostoru nad tenisovými kurty. I toto kácení bylo možno provést až před zahájením akce.“ (vyjádření vedoucí OŽP Ing. Kubíčkové).  Pokud je nám známo, nic v případě výše popsaného projektu nerozporoval, nekorigoval, do projektu nezasahoval. Buď považoval všechny námi uváděné zásahy za bezproblémové, nebo k tomu neměl kompetence, nebo prostě nechtěl jít do sporu se zadavatelem projektu- tj. bývalým vedením města, ačkoli jako státní správa by měl být na samosprávě nezávislým. K projektu neproběhla ani minimální konzultace s veřejností, nemohla se k němu vyjádřit komise životního prostřední při městě, protože ta se k projektům, jež byly v kolizi s životním prostředím, prostě nevyjadřovala, aby náhodou nemohla něco připomínkovat nebo, ó hrůzo, navrhovat změny! Co kdyby chtěla náhodou přírodní městské prvky bránit, že?

Dovětek:

Co se stalo s kmeny vyrubaných stromů, kde dřevo skončilo, jsme se zatím nedozvěděli. Budeme se dotazovat společnosti Ašské lesy, komu a za jaké ceny byla dřevní hmota rozprodána. Zatím, údajně, nemůže kontrolní komise při městě takové informace požadovat.